crkvabosanska.org

Pravilnik o ustanovama Krstjanske zajednice

Na osnovu člana 46, 53 i 54 Statuta Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini Sabor Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednići, održanoj 2011. g  u Tuzli, donosi

PRAVILNIK O USTANOVAMA KRSTJANSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
I – OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ustanova, u smislu ovog Pravilnika, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture,  humanitarno-socijalne, izdavačke i drugih djelatnosti utvrđenih zakonima i Statutom Krstjanske zajednice.
Član 3.
Ustanovu može osnovati Sabor krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sabor) sam, ili zajedno sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada Sabor ocijeni da za njeno osnivanje postoji interes Krstjanske zajednice.
Član 4.
Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.
II – OSNIVANJE USTANOVE
Član 5.
Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.
Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.
Član 6.
Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.
Akt o osnivanju ustanove sadrži:
- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način  obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenja pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja  i rukovođenja ustanove
- druga pitanja od značaja za rad  ustanove.
Član 7.
Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača.
Ako ustanovu osniva Krstjanska zajednica sa drugim osnivaćima, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi.
III – DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA
Član 10.
Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. Ovoga pravilnika, ako ispunjavaju uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.
Član 13.
Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.
Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.
Član 14.
Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i vrstu statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.
Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.
Član 15.
U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.
Član 16.
Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.
IV – SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE
Član 19.
Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.
Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.
Član 20.
Ustanova može promijeniti sjedište odlukom Upravnog (Strojničkog) odbora Krstjanske zajednice.
Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.
Član 21.
Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi.  Ustanova može promijeniti naziv odlukom Upravnog (Strojničkog) odbora Krstjanske zajednice.  
Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.
Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. Ovoga pravilnika može, uz naziv ustanove, dodati i bliži naziv tog dijela ustanove.
Član 22.
Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove.
Ustanova može imati i skraćeni naziv.
Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.
V – ORGAN UPRAVLJANJA RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVI
Član 24.
Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.
Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, glavni i odgovorni urednik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ (u daljem tekstu: direktor).

Član  25.
Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova.
Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava Strojnički odbor Krstjanske zajednice u BiH.
Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.
Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.
Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.
Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.
Član 26.
Osnivač odnosno Sabor ili Strojnički odbor Krstjanske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.
Član 27.
Upravni odbor:

- donosi pravila ustanove u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,
- imenuje i razrješava direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučije drugi organ ustanove,
- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora
- rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove,
- odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove,
- odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odluči o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Član 28.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova,  ako zakonom ili pravilima za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga  kvalifikovana većina.
Član 29.
Direktora ustanove imenuje upravni odbor  uz saglasnost Upravnog (Strojničkog) odbora Krstjanske zajednice.
Uslovi za imenovanje direktora odredi se pravilima ustanove.
Član 31.
Ako direktor nije imenovan, upravni odbor će bez konkursa imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.
Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora.
Vršilac dužnosti direktora može rukovoditi ustanovom do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.
Član 32.
Direktor organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.
U ostvarivanju rukovođenja ustanovom, direktor predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja, izvršava odluke upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju  i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
Direktor je naredbodavac za vršenje finansijskog plana
Direktor je odgovoran  upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje ustanove.
Član 33.
Upravni odbor može razriješiti direktora i prije vremena za koje je imenovan:
- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove
- na lični zahtjev direktora,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.
- Predlog za prijevremeno razrješenje direktora iz razloga iz alineje 1. stava 1. ovog člana može dati osnivač odnosno Sabor,  ili predsjednik odnosno član upravnog odbora.
Član 35.
Član 36.
Ustanova može imati stručni i drugi organ, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
VI – OPŠTI AKTI USTANOVE
Član 37.
Osnovni opšti akt ustanove su Osnivački akt ustanove. Ustanova može imati i druge opšte akte, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.
VII – SREDSTVA ZA RAD I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU USTANOVE
Član 40.
Višak prihoda nad rashodima ustanova koristi za obnavljanje i razvoj djelatnosti, ako Aktom o osnivanju nije drugačije određeno.
Član 41.
Ustanova je odgovorna za svoje obaveze sa kojima raspolaže.
Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

IX – UPIS USTANOVE U SUDSKI I POSEBNI REGISTAR
Član 46.
Ustanova se upisuje u sudski registar.
Član 48.
U sudski registar ustanova upisuje se osnivanje, organizovanje, statusne i druge promjene i prestanak ustanove.
U sudski registar ustanova upisuju se i drugi podaci o ustanovi koji su od značaja za obavljanje djelatnosti: naziv i sjedište; skraćeni naziv; djelatnosti; broj i datum rješenja o ispunjenju propisanih uslova za početak obavljanja djelatnosti; odgovornost osnivača za obaveze ustanove; imena lica ovlaštenih za zastupanje i granice njihovog ovlaštenja; naziv i sjedište osnivača i broj i datum  akta o osnivanju.
X – PRESTANAK USTANOVE
Član 52.
Ustanova prestaje:

1. ako više ne postoji potreba za obavljanje djelatnosti ustanove;
2. ako prestanu da postoje uslovi za obavljanje djelatnosti ustanove;
3. ako je ustanovi izrečena mjera zabrane bavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom, a u roku određenom u izrečenoj mjeri nije ispunila te uslove;
4. ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u sudski registar;
5. ako je u nemogućnosti da ispunjava zakonom propisane obaveze, a aktom o osnivanju nije utvrđena odgovornost osnivača za te obaveze;
6. ako se pripoji drugoj ustanovi, spoji sa drugom ustanovom ili podijeli na dvije ustanove;
7. ako se organizuje u preduzeće;
8.  u drugim slučajevima određenim zakonom ili aktom o osnivanju.
U slučajevima iz tač. 1. do 5. stava 1. ovog člana akt o prestanku ustanove donosi Sabor Krstjanske zajednice u BiH.
Aktom iz prethodnog stava utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
A.T.
 
Nalazite se: Početna O nama Dokumenti Pravilnik o ustanovama Krstjanske zajednice