crkvabosanska.org

Statut

STATUT
Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini

 

1. KARAKTER I NAĆELA KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 1.

Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini je zajednica krstjana u Bosni i Hercegovini, bosanskih krstjana izvan domovine i drugih krstjana koji je prihvataju kao svoju.

Član 2.

Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini je autonomna.

Član 3.

Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini neodvojivi je dio univerzalne zajednice krstjanskih vjernika.

Član 4.

Ustrojstvo organa i ustanova Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Bibliju.

Član 5.

Prava i obaveze pripadnika Krstjanske zajednice ostvaruju se u lokalnim zajednicama, organima i ustanovama Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini je samostalna u uređivanju svojih djelatnosti i u upravljanju svojom imovinom.

Član 7.

Cilj Krstjanske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa Krstjanskim normama. Cilj Krstjanske zajednice ostvaruje se promicanjem dobra i odvraćanjem od zla.

Član 8.

Krstjanska zajednica se brine o Krstjanskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i zalaže za očuvanje vrijednosti braka i porodičnog života.

Član 9.

Krstjanska zajednica se stara o vjerskim pravima krstjana.

Član 10.

Krstjanska zajednica, u skladu sa svojim mogućnostima, osigurava svojim pripadnicima uvjete za slobodno i nesmetano najavljivanje i ispovijedanje krstjanske vjere, obavljanje vjerskih obreda i poslova, poštivanje zakonom zagarantiranih vjerskih sloboda, a suprotstavljati se zloupotrebi vjere.

Član 11.

Krstjanska zajednica organizira i pomaze aktivnosti kojima se poboljšavaju društveni i materijalni uvjeti života građana.

Član 12.

Krstjanska zajednica organizira djelatnosti kojima stiče, štiti i uvećava imovinu Krstjanske zajednice.

Član 13.

Krstjanska zajednica uspostavlja i održava saradnju sa krstjanskim zajednicama, ustanovama i organizacijama u svijetu.

Član 14.

Krstjanska zajednica sarađuje sa drugim vjerskim zajednicama i organizacijama u aktivnostima kojima se doprinosi miru, pravdi i dobru među ljudima.

Član 15.

Djelatnosti u Krstjanskoj zajednici podliježu načelima zakonitosti, javnosti i odgovornosti, a rukovodne dužnosti podliježu načelima izbornosti i ograničenog su trajanja.

Član 16.

Dužnosti u Krstjanskoj zajednici mogu se povjeravati osobama koje imaju odgovarajuće stručno znanje i koje su svojim krstjanskim ponašanjem stekle ugled u lokalnoj zajednici u kojoj žive i u sredini u kojoj djeluju.


2. OPĆE ODREDBE

 

Član 17.

Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini ima svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Sabor Krstjanske zajednice utvrđuje koje organizacione jedinice, organi i ustanove Krstjanske zajednice imaju svojstvo pravnog lica.

Član 19.

Sjedište Krstjanske zajednice u Bosni i Hercegovini je u Tuzli.

Član 20.

Krstjanska zajednica ima svoj  znak. Znak Krstjanske zajednice čini krunisano janje, koji nosi krst, usred ljiljana.

Član 21.

Organi i ustanove Krstjanske zajednice imaju pečat okruglog oblika sa znakom Krstjanske zajednice okruženo tekstom “Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini“ te ime organa odnosno ustanova čiji je pečat.

 

 


3. OBAVEZE I PRAVA PRIPADNIKA
KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 22.

 

Članom Krstjanske zajednice mogu postati svi građani Bosne i Hercegovine i građani druge države koji su stalno nastanjeni, ili borave duže od jedne godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine, shodno odredbama ustava Bosne i Hercegovine i zakonima BiH, i koji prihvataju i primjenjuju Osnove vjerovanja Krstjanske zajednice:

Osnove vjerovanja:

-              Mi vjerujemo da je Biblija nadahnuta, nepogrešiva, autoritativna Riječ Božija.

-              Mi vjerujemo u jednog Boga, koji vječno postoji u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.

-              Mi vjerujemo u božanstvo našeg Gospoda Mesije Isusa, u Njegovo djevičansko rođenje, u Njegov bezgrešni život, u Njegova čuda, u Njegovu posredničku i pomirujuću smrt kroz Njegovu prolivenu krv, u Njegovo tjelesno oživljenje, u Njegovo uznesenje s desne strane Ocu i u Njegov lični povratak u sili i slavi.

-              Mi vjerujemo da je za spasenje izgubljenog i grešnog čovjeka regeneracija po Duhu Svetom kroz vjeru u Mesiji Isusa apsolutno suštinska.

-              Mi vjerujemo u krštenje - potapanje vjerujućih pod vodu, prema Pismima.

-              Mi vjerujemo u krštenje - potapanje u Duhu Svetom čiji je dokaz govorenje u drugim jezicima kako Duh daje i u djelovanje duhovnih darova i službi.

-              Mi vjerujemo u službu Duha Svetog koji prebiva u vjerniku i koji osposobljava vjernika da živi pobožnim životom.

-              Mi vjerujemo u oživljenje i spašenih i nespašenih; onih spašenih, za život vječni, a onih nespašenih za osudu.

-              Mi vjerujemo u universalnu zajednicu Mesije Isusa i u jedinstvo vjernika.

-              Mi vjerujemo u praktičnu primjenu vjere u svakodnevnom iskustvu  i upotrebu služenja ljudima u svakom području života.

 

Član 23.

Pripadnik Krstjanske zajednice ima obaveze i prava.

Obaveze pripadnika Krstjanske zajednice su:

- da se pridržava u poslanickoj nauci, da se pridržava krstjanskih normi i štiti krstjanske vrijednosti,

- da poznaje i primjenjuje propise Krstjanske zajednice,

- da daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Krstjanske zajednice,

- da čuva ugled i jedinstvo Krstjanske zajednice.

Prava pripadnika Krstjanske zajednice su:

- da slobodno izražava svoju vjeru,

- da se krstjanski odgaja i obrazuje,

- da koristi ustanove Krstjanske zajednice,

- da sudjeluje u zajedničkim aktivnostima u lokalnim zajednicama,

- da bira organe Krstjanske zajednice i da bude biran u organe Krstjanske zajednice,
- da bude obaviješten o radu organa i ustanova Krstjanske zajednice,

- da se obraća organima Krstjanske zajednice radi zaštite svojih vjerskih prava,

- da u okvirima odgovarajućih propisa koristi imovinu Krstjanske zajednice.


4. IMOVINA KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 24.

Imovinu Krstjanske zajednice čine nekretna i pokretna imovina i druge stvari, prava i novčana sredstva.

Član 25.

Imovina služi Krstjanskoj zajednici za djelatnosti kojima se postiže cilj Krstjanske zajednice i ne može se koristiti za druge svrhe.

Član 26.

Imovina Krstjanske zajednice stječe se od:

- pokretne i nepokretne imovine Krstjanske zajednice,

- redovnih doprinosa,

- dobrovoljnih priloga,

- prihoda organizacija i ustanova Krstjanske zajednice koje ostvaruju dobit,

- fondova,

- poklona, donacija i drugih prihoda i priloga.


5. USTROJSTVO KRSTJANSKE ZAJEDNICE

5.1. LOKALNA ZAJEDNICA  (HIŽA)

 

Član 27.

Lokalna zajednica je osnovna organizaciona jedinica Krstjanske zajednice.

Lokalnu zajednicu u pravilu sačinjava skupina lokalnih krstjana i krstjanka, koje žive na jednom području i koja su međusobno povezana u vjeri.

Član 28.

Lokalna zajednica ima svojstvo pravnog lica i samostalno upravlja svojom imovinom, odlučuje svoje ime i statut sukladno sa statutom Krstjanske zajednice.

Član 29.

Organi Lokalne zajednice su skupština lokalne zajednice i starješinski odbor lokalne zajednice.

Član 30.

Skupštinu lokalne zajednice sačinjavaju svi krstjani i krstjanke u toj lokalnoj zajednici koji su navršili osamnaest godina života.

Skupština lokalne zajednice bira: starješinski odbor lokalne zajednice (starci), predsjednik starješinskog odbora lokalne zajednice (Gost), sabornike Krstjanske zajednice, te donosi važnije odluke koje se tiču organizacije i imovine lokalne zajednice i vjerskog života u lokalnoj zajednici.

Član 31.

Starješinski odbor lokalne zajednice ima pet članova u lokalnim zajednicama koji imaju do dvije stotine članova i sedam članova u lokalnim zajednicama sa više od dvije stotine članova.
Starješinski odbor se brine o vjerskom životu u lokalnoj zajednici, vodi matične knjige lokalne zajednice i predstavlja lokalne zajednice u stvarima vjere.

Član 32.

Starješinski odbor lokalne zajednice osigurava uvjete za vjerski zivot u lokalnoj zajednici.

Predsjednik starješinskog odbora lokalne zajednice (Gost) predstavlja lokalne zajednice u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava skupštinom lokalne zajednice.

 


5.2. UPRAVNI (STROJNIČKI) ODBOR KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 33.

Strojnički odbor Krstjanske zajednice je najviši vjerski i administrativni organ u Krstjanskoj zajednici. Na čelu Strojničkog odbora je Predsjednik (Djed). Pored Djeda odbor ima jos 12 članova (strojnika).

Članovi Strojničkog odbora po položaju su: zamjenik djeda i generalni sekretar Strojničkog odbora.

Ostale članove Strojničkog odbora bira Sabor Krstjanske zajednice iz reda istaknutih pripadnika Krstjanske zajednice, koji nisu zaposleni u Krstjanskoj zajednici.

Član 34.

Mandat članova Strojničkog odbora traje 4 godine.

Član 35.

Područja djelatnosti Strojničkog odbora Krstjanske zajednice su:

- organizacija vjerskog života,

- izgradnja i održavanje objekata Krstjanske zajednice,

- organizacija i rad organa i ustanova Krstjanske zajednice u dijaspori,

- saradnja sa krstjanskim organizacijama i ustanovama u svijetu,

- administrativno-pravni, i

- privredno-finansijski poslovi.

Član 36.

Strojnički odbor Krstjanske zajednice:

- brine se o cjelokupnom vjerskom životu i o utemeljenosti svih djelatnosti u Krstjanskoj zajednici na načelima Biblije,

- vrši nadzor nad radom izvršnih organa i ustanova u Krstjanskoj zajednici,

- postavlja i razrješava dekane i direktore Krstjanskih obrazovnih ustanova,

- odobrava nastavne planove i programe Krstjanskih obrazovnih ustanova te programe i udžbenike za vjeronauku,

- osigurava zaštitu vjerskih prava krstjana,

- donosi propise o nošnji i obilježjima vjerskih predstavnika Krstjanske zajednice,

- nadzire prikupljanje priloga,

- uspostavlja i održava neposredne veze sa Krstjanskim zajednicama,

- izdaje rješenja o upisu u registar Krstjanskih odgojno obrazovnih ustanova,

- potvrđuje izbor nastavnika od nastavno-naučnih vijeća Fakulteta Krstjanskih nauka i pedagoških akademija,

- uspostavlja veze sa drugim vjerskim zajednicama.

Član 37.

Strojnički odbor Krstjanske zajednice može imati stalne i povremene komisije.

Član 38.

Strojnički odbor Krstjanske zajednice podnosi izvjestaj o radu Saboru Krstjanske zajednice.


5.3. DJED

 

Član 39.

Djed predstavlja Krstjansku zajednicu u zemlji i inozemstvu.

Djeda pomaže u radu i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti zamjenik djeda.

Član 40.

Za Djeda i zamjenika djeda mogu biti kandidirani istaknuti pripadnici koji su obavljali dužnosti u Krstjanskoj zajednici najmanje 10 godina i koji su svojim poznavanjem Krstjanskog učenja i svojim ponašanjem stekli opći ugled i povjerenje pripadnika Krstjanske zajednice.
Kandidati za Djeda i zamjenika djeda ne mogu biti mlađi od 40 godina.

Sabor Krstjanske zajednice utvrđuje kandidaturu i predlaže trojicu kandidata za Djed i trojicu kandidata za zamjenika djeda.

Član 41.

Djeda i zamjenika Djeda bira tijelo koje sačinjavaju: sabornici Krstjanske zajednice, članovi Strojničkog odbora Krstjanske zajednice, dekani i direktori Krstjanskih ustanova

Član 42.

Izbor Djeda i zamjenika Djeda vrši se tajnim glasanjem u skladu sa pravilnikom koji donosi Sabor Krstjanske zajednice.

Djed i zamjenik djeda se biraju na period od sedam godina s mogučnošću jos jednog izbora.

Član 43.

Djed daje prijedlog Saboru Krstjanske zajednice za imenovanje i razrješenje generalnog sekretara Strojničkog odbora Krstjanske zajednice.

Djed zaustavlja od izvršenja svaku odluku organa Krstjanske zajednice za koju ocijeni da je u suprotnosti sa Krstjanskim normama, rješenjem kojim nalaze njeno poništenje ili usklađivanje sa Krstjanskim normama.

Član 44.

Djedu pomaže u radu Savjet djeda koji sačinjavaju zamjenik djeda i dekan Fakulteta Krstjanskih nauka.

Član 45.

Djed je odgovoran za svoj rad Saboru Krstjanske zajednice.


5.4. SABOR KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 46.

Sabor Krstjanske zajednice je najviši predstavnički organ Krstjanske zajednice.

Sabor Krstjanske zajednice:

- donosi Statut i druge propise kojima se uređuje organizacija i djelovanje organa i ustanova Krstjanske zajednice,

- donosi propise o upotrebi znaka Krstjanske zajednice,

- daje smjernice za rad organa i ustanova i za upravljanje imovinom Krstjanske zajednice,

- donosi budžet i usvaja završni račun Strojničkog odbora Krstjanske zajednice,

- osniva ustanove i fondove i odobrava osnivanje preduzeća i udruženja u Krstjanskoj zajednici,

- bira članove Strojničkog odbora Krstjanske zajednice,

- imenuje i razrješava dužnosti generalnog sekretara Strojničkog odbora.

Član 47.

Sabor Krstjanske zajednice sačinjavaju delegati svake Lokalne zajednice.

Delegate Lokalne zajednice bira skupština Lokalne zajednice.

Pri izboru sabornika obavezno je postivanje teritorijalne zastupljenosti tako da se na određeni broj krstjana bira jedan sabornik.

Član 48.

Sabor Krstjanske zajednice ima predsjednika, dva potpredsjednika i sekretara.

Predsjednika, potpredsjednika i sekretara Sabora Krstjanske zajednice biraju sabornici na konstituirajućoj sjednici Sabora Krstjanske zajednice.

Sabor Krstjanske zajednice može imati stalne i povremene komisije.


Predsjednik Sabora Krstjanske zajednice saziva sjednice Sabora najmanje dva puta godisnje.

Predsjednik Sabora je dužan sazvati sjednicu Sabora Krstjanske zajednice ako to od njega zatraži najmanje jedna četvrtina sabornika, ili Strojnicki odbor Krstjanske zajednice, ili Djed.


5.5 USTAVNI SUD KRSTJANSKE ZAJEDNICE

Član 49.

Ustavni sud Krstjanske zajednice je najviše tijelo za kontrolu ustavnosti u radu organa i ustanova Krstjanske zajednice.

Ustavni sud broji pet članova koje imenuje Sabor Krstjanske zajednice na prijedlog Strojničkog odbora Krstjanske zajednice.

Članovi Ustavnog suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka koji uživaju ugled u Krstjanskoj zajednici.

Mandat članova Ustavnog suda traje šest godina i za to vrijeme oni ne mogu biti članovi predstavničkih tijela ni izvršnih organa Krstjanske zajednice.

Član 50.

Ustavni sud Krstjanske zajednice:

- ocjenjuje ustavnost normativnih akata i djelatnosti organa i ustanova Krstjanske zajednice;

- donosi odluke kojima utvrđuje povrede ustavnosti i nalaže njihovo otklanjanje;

- rješava sukobe nadležnosti u radu organa i ustanova Krstjanske zajednice.

Član 51.

Odluke Ustavnog suda Krstjanske zajednice obavezujuće su za sve organe i ustanove Krstjanske zajednice.

Za izvršenje odluka Ustavnog suda Krstjanske zajednice odgovoran je Strojnički odbor Krstjanske zajednice.

Član 52.

Radom Ustavnog suda Krstjanske zajednice rukovodi predsjednik Ustavnog suda Krstjanske zajednice koga biraju članovi Ustavnog suda Krstjanske zajednice na prvoj sjednici koju saziva predsjednik Sabora Krstjanske zajednice.

Rad i organizacija Ustavnog suda Krstjanske zajednice uređuju se aktom koji donosi Sabor Krstjanske zajednice na prijedlog Ustavnog suda Krstjanske zajednice.


6. USTANOVE KRSTJANSKE ZAJEDNICE

 

Član 53.

Odgojno-obrazovne, humanitarno-socijalne i privredno-finansijske djelatnosti u Krstjanskoj zajednici obavljaju se u ustanovama Krstjanske zajednice.

Član 54.

Rukovodne dužnosti u ustanovama Krstjanske zajednice povjeravaju se osobama koje uživaju ugled u svojoj lokalnoj zajednici i ustanovi u kojoj rade, koje posjeduju odgovarajuce stručno znanje i koje imaju organizacione sposobnosti.

Član 55.

U okvirima Krstjanske zajednice mogu se osnivati udruženja.

Rad udruženja uređuje se Statutom.

Statut donosi skupština udruženja, a potvrđuje ga Sabor Krstjanske zajednice.


7. IZBORNI SISTEM

 

Član 56.

Aktivno biračko pravo u Krstjanskoj zajednici ima svaki pripadnik Lokalne zajednice koji je navršio osamnaest godina života.

Član 57.

Izbori u Krstjanskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

Komisija za izbore dužna je odbiti kandidaturu lica za koje se utvrdi da ne ispunjava uvjete za izbor u organe Krstjanske zajednice.

Jedna osoba ne može istovremeno obavljati dužnost u najvišim predstavničkim i izvršnim organima Krstjanske zajednice.

U predstavničkim organima Krstjanske zajednice ne može biti više od jedne trećine zaposlenih u Krstjanskoj zajednici.

Član 58.

Mandat članova svih kolegijalnih organa u Krstjanskoj zajednici traje četiri godine.

Izabrani organi Krstjanske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno, konstituiranja novih organa.

Član 59.

Nosioci dužnosti u predstavničkim i izvršnim organima Krstjanske zajednice imaju pravo na podnošenje ostavke.
Nosilac dužnosti u organima Krstjanske zajednice opoziva se ili razrješava dužnosti kada se utvrdi:
- da su njegovo ponašanje i rad u suprotnosti sa Krstjanskim normama,
- da radi suprotno propisima i odlukama organa Krstjanske zajednice,
- da ne izvršava osnovne obaveze na mjestu za koje je izabran, odnosno imenovan,
- da je svoj položaj zloupotrijebio,
- da je nesposoban da obavlja svoju dužnost.


8. RAD ORGANA I USTANOVA KRSTJANSKE ZAJEDNICE U RATNIM UVJETIMA

Član 60.

U ratnim uvjetima svi organi i ustanove Krstjanske zajednice dužni su nastaviti svoj rad prilagođavajući se ratnim uvjetima.

Za organizaciju i odvijanje rada organa i ustanova Krstjanske zajednice u ratnim uvjetima odgovorni su predsjednici organa i direktori ustanova.

Član 61.

U slučaju onemogućenosti funkcioniranja Sabora i Strojničkog odbora Krstjanske zajednice prava i obaveze Sabora i Strojničkog odbora Krstjanske zajednice prenose se na posebno tijelo, koje sačinjavaju: djed, predsjednik Sabora Krstjanske zajednice, zamjenik djeda i generalni sekretar Strojničkog odbora Krstjanske zajednice.


9. DONOSENJE I PROMJENA STATUTA

 

Član 62.

Donošenje i promjenu Statuta vrši Sabor Krstjanske zajednice po postupku propisanom ovim Statutom.

Za donošenje i promjenu Statuta neophodno je prisustvo najmanje dvije trećine sabornika.

Odluka o donošenju ili promjeni Statuta je valjana ako je za nju glasalo najmanje dvije trećine prisutnih sabornika.

Statut Krstjanske zajednice može se mijenjati u cijelosti, ili Statutarnim amandmanima.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanje trećina članova Sabora Krstjanske zajednice ili Strojnički odbor Krstjanske zajednice.

O prijedlogu za promjenu Statuta odlučuje Sabor Krstjanske zajednice.

Nacrt akta o promjeni Statuta utvrđuje komisija, koju imenuje Sabor Krstjanske zajednice.

Nacrt akta o promjeni Statuta se stavlja na javnu raspravu, koja ne može trajati kraće od 30 dana, nakon koje komisija utvrđuje prijedlog akta o promjeni Statuta i dostavlja ga Saboru Krstjanske zajednice.

Usvojenu promjenu Statuta Sabor Krstjanske zajednice proglašava svojom odlukom.

Ako promjena Statuta ne bude usvojena, o tome se ne može ponovo odlučivati prije isteka jedne godine od dana kada je prijedlog odbijen.


10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Krstjanska zajednica može sklapati ugovore kojima se određuje pravni okvir odnosa Krstjanske zajednice i države. Prijedlog ugovora, koji ispred Krstjanske zajednice potpisuje Djed, odobrava Sabor Krstjanske zajednice.

Do izbora Djeda Krstjansku zajednicu će predstavljati predsjednik sabora i generalni sekretar strojnickog odbora.

Član 64.

Viši organi Krstjanske zajednice mogu ukinuti pojedinačne odluke nižih organa ukoliko one nisu u skladu sa propisima Krstjanske zajednice.

Član 65.

Sva normativna akta Krstjanske zajednice moraju se uskladiti sa odredbama ovog Statuta.

Član 66.

Po proglašenju Statuta raspisat će se izbori za predstavnička tijela i organe Krstjanske zajednice. Izbori ce se provesti prema načelima izbornog postupka sadržanog u ovom Statutu.

Član 67.

Konstituiranjem organa izabranih i imenovanih u skladu sa ovim Statutom, prestaje mandat dosadašnjim organima.

Član 68.

Sabor Krstjanske zajednice daje autentično tumačenje odredaba ovog Statuta.

Član 69.

Ovaj Statut stupa na snagu danom proglašenja, a objavit će se u Glasniku Krstjanske zajednice.

 
Nalazite se: Početna O nama Dokumenti Statut